Wat is een spirituele kerst? Tweede deel van de boekwinkellezing ‘Een spirituele kerst beleven’

boekwinkellezing Pentagram Boekwinkel.054

 

 

Kerstmis kunnen we breder zien dan alleen de feestdagen op 25 en 26 december. Die twee dagen zijn slechts het begin van een heel bijzondere periode in het jaar. Het is de periode van 11 dagen en 12 nachten tussen 25 december en 6 januari, tussen de kerstnacht en Driekoningen.

U ziet allen uit naar de kerstvakantie. Niet alleen om tot rust te te komen, om feest te vieren, om familie te bezoeken of om lekker te eten. Maar vooral ook om contact te maken met uw diepste innerlijk, om iets van het kerstwonder in uzelf te beleven. Als dat niet zo zou zijn, zou hier waarschijnlijk niet zitten.

De kerstvakantie heeft in de Engelse taal een betekenisvolle benaming: holidays. Dat betekent letterlijk ‘heilige dagen’. Dat zijn dagen die u kunt beschouwen als geschenken om u te kunnen richten op heiliging. En heiliging betekent letterlijk heling. En de heling die hier wordt bedoeld houdt veel meer in dan even vrij komen van alle stress van het afgelopen jaar, hoewel dat natuurlijk ook belangrijk is. Heiliging houdt in dat de mens als gevolg van een innerlijk vernieuwingsproces een levende verbinding wordt tussen het tijdelijke en het eeuwige, zoals dat besproken is in het vorige gedeelte.

Het woord vakantie is afgeleid van het woord ‘vacant’. Het betekent: ‘leeg’. Tijdens de heilige dagen en nachten rond de jaarwisseling mag u even leeg worden van de gebruikelijke beslommeringen, waardoor u vervuld kunt worden van hemelse krachten die in deze periode volop aanwezig zijn. Die kunt u in uw wezen opnemen. Maar dan moet u daar wel voor openstaan en u daarop afstemmen.

In de kosmos, in de natuur en in de mens treden talloze cyclische processen op: de rotatie van de aarde om zijn eigen as in 24 uur, de omloop van de aarde om de zon in 365 dagen en de omloop van de maan om de aarde in 29,5 dag. En dan zijn er natuurlijk ook de vier seizoenen die het gevolg zijn van de scheve stand van de aardas. Voor ons welbevinden en onze ontwikkeling is het goed dat wij ons bewust zijn van zulke kringlopen en dat we daar in ons leven rekening mee houden.

Waar komt het idee van die 12 nachten vandaan? Lang voordat het christendom in Europa kwam, vierden Germaanse en Keltische volkeren na de winterzonnewende een midwinterfeest (of joelfeest) dat soms 11 dagen en 12 nachten duurde. Dat was precies het verschil tussen 12 omlopen van de maan om de aarde in 29,5 dagen (354 in totaal) en de 365 dagen die de aarde nodig heeft om één keer rond de zon te draaien: 365 – 354 = 11 dagen (en 12 nachten).

Het getal twaalf drukt onder andere volheid en volledigheid uit. Denk aan de 12 tekens van de dierenriem, de 12 uren van de dag en van de nacht. Denk ook aan de 12 stammen van Israël, de 12 discipelen van Jezus en de 12 ridders van de Tafelronde.

De twaalf heilige dagen en nachten kunnen worden gezien als stadia van een spirituele ontwikkelingsweg zoals deze symbolisch wordt aangeduid in onder andere de twaalf uren van het Nuctemeron van Apollonius van Tyana en de twaalf werken van Hercules.

De datum 6 januari wordt in de christelijke traditie gezien als het einde en ook als het hoogtepunt van de kerstperiode die begint met de kerstnacht van 24 op 25 december. Op 6 januari wordt herdacht dat de drie koningen of wijzen uit het Oosten arriveerden bij Jozef en Maria om de pasgeboren Jezus te vereren met de geschenken goud, mirre en wierook.

Op 6 januari wordt echter ook een gebeurtenis herdacht die volgens de overleveringen precies dertig jaar na de verering door de magische priesters plaatsvond: de doop van Jezus door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Bij deze doop verbond de kosmische Christuskracht zich met de stoffelijke mens Jezus.

Hiermee wordt duidelijk waarom 6 januari ook “het feest van Epifanie” is genoemd, want Epifanie betekent ‘verschijning uit de hoge’. In onze samenleving kent bijna iedereen de achtergrond van het Kerstfeest: de herdenking van de fysieke geboorte van de mens Jezus.

Maar slechts weinigen kennen de achtergrond van Epifanie: de herdenking van de bovenzinnelijke “geboorte” van Christus in de mens Jezus. Volgens de evangeliën daalde de Heilige Geest bij die doop neer in de gedaante van een duif die zich zette op het hoofd van Jezus.

Het kerstverhaal over de geboorte van Jezus wordt maar in twee van de vier evangeliën van het Nieuwe Testament beschreven. Alle vier Bijbelse evangelisten besteden echter aandacht aan de doop in de Jordaan, waardoor de mens Jezus van Nazareth “Jezus de Christus” werd. De bovenzinnelijke geboorte van de Christus is dus minstens zo belangrijk is als de lichamelijke geboorte van de mens Jezus.

De schrijver van het Evangelie van Johannes hecht veel waarde aan het gegeven dat de Christuskracht zich verbond met een mens die in een stoffelijk lichaam leefde op aarde. Want in de proloog van het Johannes Evangelie staat dat het Woord vlees geworden is. Doordat God mens geworden is in de persoon van Jezus de Christus, is het voor ons mensen ook mogelijk om het goddelijke in ons te laten incarneren. In de proloog van het Johannes evangelie komt dat tot uitdrukking in het vers ‘Allen die Hem aannemen stelt hij in staat kinderen van God te worden.

Inmiddels zult wel begrepen hebben dat we de benaming’ Spirituele Kerst’ op twee manieren kunnen zien. Het gaat hier om twee benaderingen die elkaar niet uitsluiten, maar juist aanvullen.

  1. Op de eerste plaats is een spirituele kerst het beleven van een spirituele kerstperiode, spiritueel in de zin zoals we dat hebben besproken.
  2. Op de tweede plaats verwijst spirituele kerst naar het innerlijke kerstwonder: de geboorte van het het Licht in de mens.

In het boek ‘Spirituele Kerst’ hebben we beide benaderingen met elkaar verbonden. We wilden mensen in staat stellen een spirituele kerstperiode te beleven die in het teken staat van de Lichtgeboorte in de mens. Dat wilden we doen op een wijze die voor de meeste mensen haalbaar is. We hebben een programma ontwikkeld dat ongeveer een half uur gerichte aandacht per dag vraagt.

Als u een spirituele kerst wil beleven raden we u aan om van 22 december tot en met 6 januari ‘s avonds een verhaal uit het Aquarius Evangelie te lezen en ‘s ochtends een beschouwing die daarop is gebaseerd. Als u dat doet, neemt u het verhaal mee in uw slaap, waar het onbewust bronnen van innerlijk weten kan openen. En de beschouwing kunt u gedurende de dag meedragen in uw hart.

De ervaring leert dat deze aanpak werkt, want we hebben heel veel positieve reacties mogen ontvangen op het programma ‘Spirituele Kerst’.