Tagarchief: kerstverhaal

Gedeelte uit het boek ‘Rebible’ van Inez van Oord over de maagdelijke geboorte van Jezus

BESTEL REBIBLE VAN INEZ VAN OORD

Jezus’ leven was een aaneenschakeling van wonderen en wonderlijke gebeurtenissen. Die droom begint al bij zijn geboorte: uit een maagd. Dat vond ik als jonge vrouw heel bijzonder. Geen seks voor Maria? Was dat de boodschap? De verhalen over Jezus zijn zo mooi, dat het niet eens waar hoeft te zijn. Het is niet de bedoeling om het ‘als waarheid’ te lezen. Net als in het Oude Testament zijn deze schrijvers sterk aan het overdrijven en inmiddels weet ik ook dat dit een manier is om dingen duidelijk te maken. Want kunnen we vandaag met zekerheid weten wat er tweeduizend jaar geleden is gebeurd?

Als je de gebeurtenissen achter elkaar plaatst – de romantische geboorte in een stal, de wonderen onderweg, de kruisiging, de opstanding – dan zijn die verhalen zo bijzonder, magisch als in een droom, dat de schrijvers expres voorbij willen gaan aan de feiten. Dat zou toch kunnen? Dan we mogen gaan zoeken naar Lees verder

Nico ter Linden over de wording van Jezus volgens het kerstverhaal van Matthéüs in ‘Het verhaal gaat …’

Nico ter Linden het verhaal gaat Mattheus kerstverhaal geboort Jezus .024

De wording van Jezus Messias geschiedde aldus: terwijl zijn Moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, nog voor zij gemeenschap hadden gehad, zwanger te zijn uit de heilige Geest.

Een nieuwe versie van een oud motief. In de verhalen van Genesis kunnen Israëls onvruchtbare aartsmoeders slechts door Gods genade zwanger worden en een zoon baren. Zo beelden die verhalen Israëls geloof uit dat Lees verder

De Koran over de geboorte van Jezus (Isā) bij Maria (Marjam), het kerstverhaal volgens de islam

16. En vermeld Marjam (Maria) in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats,

17. En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man.

18. Zij zei: “Ik neem mijn toevlucht tot Lees verder

Rembrandt kerst schilderijen met Statenvertaling kerstverhaal over de geboorte van Jezus uit het evangelie Lucas en het evangelie van Matthéüs

De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet Lees verder

Op een avond voor kerstmis, een kort kerstverhaal van Eolyn

Op een avond voor kerstmis zat ik alleen thuis. Buiten was het bitterkoud en een felle wind sneed dwars door de kieren van mijn oude huisje zodat ik het amper warm gestookt kon krijgen. Met een dikke deken om me heen geslagen staarde ik bij het zwakke licht van een kaars stil voor me uit.

Ik dacht na over mijn leven, over gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Aan moeilijkheden die – vaak na veel inspanning – op hun plaats waren gevallen; aan problemen welke Lees verder

Bloemlezing Aquarius Evangelie van Pentagram Boekwinkel voor online-programma Spirituele Kerst

Het Aquarius Evangelie, dat Levi Dowling in 1908 in het Engels publiceerde, is in de Nederlandse taal niet meer niet meer in druk verkrijgbaar. Pentagram Boekwinkel uit Haarlem heeft een bloemlezing met hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie samengesteld en gepubliceerd die iedereen gratis als pdf kan downloaden.

Deze bloemlezing bevat alle hoofdstukken waarop het Lees verder

De vierde wijze uit het oosten. Vertelling voor de kersttijd gebaseerd op het verhaal ‘The fourth wise man’ van Henry van Dyke

Het boekje ‘De vierde wijze uit het oosten’’ van Henri van Dyke werd in 1895  gepubliceerd. In de Engelstalige wereld is het al tientallen jaren één van de meest geliefde kerstverhalen. Daarin ziet de Zoroastrische hogepriester Artaban een teken aan de hemel. Uit de profetische boeken weet hij dat dit betekent dat er in het land van Judea een koning geboren zal worden die een groot licht zal brengen voor zoekers in de wereld.

In de onderstaande video wordt een verkorte versie van ‘De vierde wijze uit het oosten’

HET TEKEN AAN DE HEMEL

In de dagen dat keizer Augustus heerser over vele koningen was en Herodes in Jeruzalem regeerde, woonde er in de stad Ecbatana in de bergen van Perzië een man genaamd Artaban, de Medeër.

Zijn huis stond dicht bij de buitenste van de zeven muren die de koninklijke schatkamer omringden. Vanaf zijn dak kon hij over de oprijzende gebouwen van zwart, wit, scharlaken, blauw, rood, zilver en goud kijken naar de heuvel, waar het zomerpaleis van de Parthen-keizers glinsterde als een juweel in een zevenvoudige kroon.

Rondom het huis van Artaban lag een mooie tuin met bloemen en vruchtbomen besproeid door een aantal stroompjes die van de hellingen van de Orontesberg afdaalden, muzikaal gezegend door het gezang van ontelbare vogels.

Maar de kleuren verbleekten in de zachte en geurige schemering van de vallende septembernacht en alle geluiden verstomden in de diepe bekoring van de stilte. Alleen het vallende water klonk als een stem, half snikkend en half lachend in de duisternis.

Hoog boven de bomen scheen een straal van licht door de gordijnen van de geboogde ramen van de bovenkamer, waar de heer van het huis met zijn vrienden beraadde.

Hij stond bij de deuropening om zijn gasten te ontvangen – een lange, donkere man van ongeveer veertig jaar, met stralende ogen, dicht bijeengezet onder zijn brede voorhoofd. Krachtige lijnen tekenden zich rond zijn fijne dunne lippen af; het voorhoofd van een dromer en de mond van een krijgsman, een man vol fijne gevoeligheid, maar met een onverzettelijke wil. Eén van die mensen die, in welke eeuw zij ook mogen leven, bestemd zijn voor innerlijke strijd en een leven van zoeken.

Zijn gewaad was van zuivere witte wol, geworpen over een zijden tuniek en een witte, puntige muts, met lange flappen aan de zijkanten rustte op zijn lange, zwarte haar. Het was de kleding van het aloude priesterschap van de Magiërs, ook wel vuuraanbidders genaamd.

‘Welkom!’ zei hij met zijn diepe, prettige, terwijl de één na de ander binnenkwam. ‘Welkom Abdus; vrede zij met u, Rhodaspes en Tigranes en met u, mijn vader, Abgarus. Gij zijt allen welkom en dit huis gloeit van vreugde over uw aanwezigheid’.

Er waren negen mannen, zeer verschillend in leeftijd, maar gelijk in hun rijk versierde, veelkleurige zijden gewaden met massief gouden kragen om hun halzen, aangevend dat zij Parthen-edelen waren en door de gevleugelde gouden cirkels, die op hun borst hingen, zag men dat zij volgelingen waren van Zoroaster.

Zij namen hun plaatsen in rond een klein zwart altaar aan het einde van de kamer, waar een kleine vlam brandde. Artaban, die ernaast stond, wuifde een paar takken van de tamarindeboom boven het vuur en wierp er wat droge dennetakjes en geurende oliën op. Toen hief hij de oude gezangen van de Yasna aan en de stemmen van de anderen voegden zich bij de zijne in de prachtige hymne aan Ahura-Mazda:

W’aanbidden de goddelijken Geest,
die wijsheid en goedheid verspreidend,
Omringd is door heilige zielen,
in zegen en overvloed weidend,
Wij juichen in het werk van zijn handen,
Zijn macht en zijn grootheid belijdend.

Wij loven de dingen, die rein zijn,
want zij zijn het werk van Zijn handen;
Gedachten en woorden, die waar zijn,
en die wij ons streven verpanden;
W’ aanbidden, en voelen door Hem
ons gebonden met heilige banden.

O, Gij die in hemelse vreugd’ leeft,
Gij MAZDA verhoor onze bede;
Deel van uw licht en uw vreugde
aan ons, die in ’t duister zijn, mede;
Red ons uit banden van de zonden
en leid ons tot reinheid en vrede.

Licht op ons huis, op ons land,
onze velden, ons werk, op ons leven;
Licht ook op hem, die gelooft,
en op hem, wien dit niet is gegeven;
Licht op ons nu in de nacht.
Licht op ons nu door uw kracht;
Tot u vlamt het vuur van onze liefde,
wijl lofzangen hemelwaarts streven.

Het vuur vlamde op met het gezang, ritmisch, alsof het zelf muzikaal geworden was, tot het een helder licht bracht in het hele vertrek, zijn eenvoud en pracht onthullend. De vloer was ingelegd met witgeaderde, donkerblauwe tegels, zilveren pilasters tekenden zich af tegen de blauwe muren, waarboven de ronde boogvensters behangen waren met hemelsblauwe zijde.

De gewelfde zoldering was ingelegd met saffieren leek op een helderen sterrenhemel. Vanaf de vier hoeken van de zoldering hingen vier gouden toverwielen, de tongen van de  goden genaamd. Aan de oostzijde, achter het altaar, stonden twee donkerrode porfieren pilaren, gedekt met een stuk steen van dezelfde soort, waarin het beeld van een boogschutter gehouwen was, met de pijl op de pees, en de boog gespannen.

De deur tussen de pilaren, die uitkwam op het dakterras, was bedekt met een zwaar gordijn met de kleur van een rijpe granaatappel, bestikt met ontelbare gouden stralen die vanaf de grond omhoog schoten. De kamer maakte de indruk als was men in een stille nacht , vol sterren, alles azuur en zilver, met in het oosten de roze belofte van de dageraad. Het was, zoals het huis van een man behoort te zijn, een uitdrukking van het karakter en de geest van de bewoner.

Toen het gezang was beëindigd was, wendde hij zich tot zijn vrienden en vroeg hen op de divan aan de oostzijde van de kamer plaats te nemen. De kring rondziende, zei hij: ‘Als getrouwe discipelen van Zoroaster bent u vanavond op mijn verzoek hierheen gekomen, om uw aanbidding en uw geloof in de God van de Reinheid te hernieuwen, evenals dit vuur op het altaar opnieuw opgevlamd is. Wij aanbidden niet het vuur, maar Hem, wiens uitverkoren symbool het is, omdat het het reinste van al het geschapene is. Het spreekt tot ons van iemand, die Licht en Waarheid is. Is het niet zo, vader?’

‘Goed gesproken, mijn zoon,’ antwoordde de eerwaardige Abgarus, ‘de verlichten zijn nooit afgodendienaars. Zij lichten de sluier van de vorm op en gaan in tot het heiligdom van de werkelijkheid, en nieuw licht en nieuwe waarheid komen voortdurend door de oude symbolen tot hen.’

‘Luister dan, mijn vader en mijn vrienden,’ zei Artaban op zachte toon, ‘terwijI ik u vertel van het nieuwe licht en de nieuwe waarheid die tot mij gekomen zijn door het oudste van alle tekenen. Wij hebben met elkaar de geheimen van de natuur onderzocht en hebben de de genezende krachten van water, vuur en planten bestudeerd. Wij hebben ook de boeken van de profeten gelezen, waarin de toekomst wordt voorspeld in woorden die moeilijk te begrijpen zijn……’

cover de vierde wijze uit her oosten Henry van Dyke

 

Het Evangelie van de Heilige Twaalven beschrijft het kerstverhaal: de geboorte van Jezus tussen dieren in een grot in Betlehem

De geboorte van Jezus, de Christus, geschiedde op deze wijze: Het gebeurde in die dagen, dat er van keizer Augustus een bevel uitging, dat de gehele wereld beschreven moest worden. En het gehele volk van Syrië maakte zich op om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En het was midden in de winter.

En ook Jozef en Maria gingen op van Galiléa uit de stad Nazaret in Judea, naar de stad van David, die Betlehem genoemd wordt (omdat zij uit Lees verder

Diepere betekenis van kerst en het kerstverhaal over de geboorte van Jezus volgens Omraam Aïvanhov

De geboorte van Jezus kan op drie manieren worden begrepen: als een historisch verschijnsel, als een psychisch en mystiek verschijnsel en als een kosmisch verschijnsel. Vandaag wil ik me richten op het mystieke fenomeen.

Van de bijbelse evangelisten was Lucas het meest geleerd. In zijn verhaal over de geboorte van Jezus openbaarde hij de gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden in de ziel van de mens in de vorm van beelden. Vandaag zal ik je die symbolische Lees verder