Matteüs 1: Geslachtsregister of overzicht van de afstamming van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nieuwe Bijbelvertaling.

1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.

2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers,

3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,

4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,

5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï,

6 Isaï verwekte David, de koning.
 
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,

7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf,

8 Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,

9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia,

10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia,

11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap.

12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel,

13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor,

14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud,

15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob,

16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt.

17 Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien generaties.

Het evangelie van matthéüs 1 geslachtsregister afstamming van Jezus Christus