Lucas 3: Geslachtslijst van Jezus, overzicht van de afstamming van Jezus Christus, van Jozef via Abraham tot Adam. Nieuwe Bijbelvertaling.

23 Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar oud was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,

24 de zoon van Mattat; de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai;de zoon van Jozef;

25 de zoon van Mattatias, de zoon van Amos; de zoon van Naüm; de zoon van Hesli, de zoon van Naggai,

26 de zoon van Maät, de zoon van Mattatias; de zoon van Semeïn; de zoon Josech; de zoon van Joda;

27 de zoon van Joanan, de zoon van Resa; de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri,

28 de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam,  de zoon van Elmadan, de zoon van Er,

29 de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi,

30 de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Josef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim,

31 de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattata, de zoon van Nathan, de zoon van David,

32 de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van  Nachson,

33 de zoon van Aminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda

34 de zoon van Jakob, de zoon Isaak was Abraham; de zoon van van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor,

35 de zoon van Serug, de zoon van Reü; de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach,

36 de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van  Lamech,

37 de zoon van Metusalach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan,

38 de zoon van Enos, de zoon van set, de zoon van Adam, de zoon van God.

Lukas 3 geslachtsregister afstamming van Jezus Christus tot Adam