Geboren uit de maagd, hoofdstuk uit ‘Christus in u’ van Alice Mortley

Kennis over de reis van de geest door de stof en het doel hiervan heeft veel waarde voor hen die op jouw trap van ontwikkeling staan. Je hebt de waarheid van het ZIJN leren kennen, je hoge roeping en de eerste stappen op het grote pad.

Wanneer een reiziger naar een vreemde streek gaat, wordt hij soms schijnbaar tegengehouden door uitgestrekte wouden, geweldige rivieren en hoge bergen. Tot nu toe heb je met gelijkgestemden gedachten en gewoonten uitgewisseld die betrekking hadden op het geestelijk leven.

Sommigen onder jullie zochten verder, en dit betekent dat je net als Abraham geroepen wordt, alleen en in het geloof. Alleen de uitverkorenen zien het brandende braambos en horen de grote IK BEN. Eén van de moeilijkheden waar wij je overheen willen helpen, is het mysterie van incarnatie, of zoals wij het aan het begin al zeiden, de reis van de geest.

Tot de vrouw en tot de vrouw alleen kwam dit inzicht, en in die nieuwe tijdperk zal het wederom aan het vrouwelijke geopenbaard worden. De vrouw krijgt haar ware plaats in de openbaring en in de profetie, en aan de vrouw zal het grote mysterie ontsluierd worden.

Er bestaat een volkomen eenheid tussen God en mens. De dageraad van dit bewustzijn gloort langzaam en zeker over de gehele aarde. Welnu, je kunt alleen onze les begrijpen, als je aan deze waarheid vasthoudt.

Uit de eenheid van God en mens volgt, dat er slechts één is, en dit ene is het geheel dat door ieder kanaal tot uitdrukking komt. God is de twee in één, bevat beide naturen, altijd zelfscheppend en in het einddoel van ons geslacht in eenheid.

Het gehele leven werd tot in de kleinste details gesymboliseerd in het leven van Jezus Christus. Hij kwam uit de volmaakte eenheid in de twee naturen.  Maria is het symbool van deze waarheid en hier zouden wij willen zeggen, zodat niemand op een dwaalspoor gezet wordt door misplaatste aanbidding van de persoonlijkheid, dat het fysieke lichaam van Maria gebruikt werd voor deze heilige openbaring, die diende om de wereld te onderrichten, en niet omdat zij in het bijzonder waarde bezat.

Daar het uiterlijke zelf een afscheiding is, kan dit niet als het Volmaakt Zelf erkent worden. De mens stijgt tot de kennis van de reinheid van God, de zondeloosheid en de liefde, die vol harmonie is en hier en daar beginnen enkelen in te zien, dat het tijdperk van hartstocht, verlangen en wellust voorbij gaat.

Er komt over de mens iets van Gods liefde natuur. Het is door onze liefde natuur, dat wij de volkomenheid van God leren kennen. Hij belichaamt de twee in één; dit is de vereniging van de twee naturen. Jezus Christus werd rechtstreeks uit de twee in één geboren, daar Hij vanaf het begin vrijwillig besloot het leven op Zich te nemen.

In ieder opzicht vertegenwoordigt Hij het menselijk geslacht. Ja, Jezus was de geïncarneerde God, en wij zullen aan Hem gelijk zijn. Hij was de scheppende macht. Zijn kiem bevindt zich in iedereen; het heilige kind moet eerst in jezelf geboren worden, alvorens je dit mysterie kunt begrijpen.

Het leven is een geestelijk bestaan. De geboorte is een geestelijk feit, nu nog onzichtbaar voor het menselijke oog. Jezus van Nazareth was de God-mens, die kwam langs het pad van het fysieke lichaam.

Laten wij het volkomen duidelijk maken, dat God zich altijd in de wereld geopenbaard heeft. De komst van Jezus was het symbool van de verheven eenheid en volmaaktheid van de mens door Christus Gods. Leer uit dit wonderbaarlijke leven van God liefde kennen en de grote eenheid. ‘Ik en de Vader zijn één’.

Wanneer jij je ontdaan hebt van je verkeerd geloof en afgescheidenheid en met je hele hart weet, dat God ALLES in ALLES is, dan alleen zul je het foutieve bewustzijn van zonde, lijden en verdriet loslaten, het achterlatend als een versleten kleed en een zuiverder leven binnengaan, hernieuwd en wedergeboren.

Bron: Christus in u van Alice Mortley

Christus in U Alice Mortley Spirituele Kerst 570