De esoterische betekenis van een gedeelte van het kerstverhaal, de vlucht naar Egypte

 

Het verhaal over de kindermoord te Bethlehem en de vlucht naar Egypte van Jozef, Maria en Jezus, is sterk met onze fantasie verweven. We hebben er zo’n duidelijke voorstelling van; de kunst van alle eeuwen heeft ons de vlucht naar Egypte op zoveel wijzen uitgebeeld, dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen, dat deze dramatische gebeurtenissen doelen op zuiver natuurwetenschappelijke, magnetische werkingen, die hoogst actueel zijn en die nog iedere dag voor iedere leerling gelden, die werkelijk het Pad wil gaan.

U weet wellicht wat we hebben te verstaan onder de geschiedenis van de drie wijzen uit het Oosten. De drie aanzichten van het dialectische bewustzijn verheffen zich in de vastbesloten leerling. Van een dageraadspunt, het oosten, wenden zij zich om de Christus, de heilige ster, te zoeken.

Zodra de zoekende ‘wijzen uit het oosten’ hun reis gaan aanvangen, komen zij natuurwetmatig in aanraking met Herodes, de vorst van de natuur, de koning van het land. Dat wil zeggen, er ontwikkelt zich een conflict tussen het magnetische veld van de gewone natuur en het streven van de leerling.

Dit conflict ligt voor de hand. Immers, de gewone natuur, het gewone leven, staat in volkomen vijandschap met het hogere, andere leven van het Onbeweeglijk Koninkrijk. Een compromis is hier uitgesloten. Of anders geformuleerd: wanneer de microkosmos van de leerling iets van het universele geestveld als magnetische kracht ondergaat, dan zal dit pasgeboren nieuwe beginsel onmiddellijk conflict brengen in het systeem.

Het zal onmiddellijk tot een teken zijn dat weersproken zal worden, zegt de messiaanse Jesaja. En dus, het gestoorde, natuurlijke magnetische veld, dat zowel microkosmisch als macrokosmisch functioneert, zal trachten het verbroken evenwicht te herstellen. Herodes zal het kind zoeken te doden.

Wij weten uit de gewone natuur, dat een magnetische storing stormen teweeg brengt, atmosferische bewogenheid, aardbevingen en dergelijke. Wat geldt voor de macrokosmos, geldt nu ook voor de microkosmos. De aanraking met het magnetische veld Christi brengt in ons leven natuurwetmatig een hevige bewogenheid. Deze bewogenheid zouden we kunnen aanduiden als een ziek worden.

Inderdaad zal zo’n bewogenheid in het eigen leven, wanneer de leerling serieus zijn pad gaat, tot gevolg kunnen hebben, een aantasting van wat wij onze gezondheid noemen. Nerveuze toestanden, lichamelijke moeilijkheden liggen dan voor de hand. En het is duidelijk, dat als begeleidend verschijnsel, ook verkeerde handeling naar voren komt, tengevolge waarvan wij weer conflicten maken met relaties en dergelijke.

Uiterst verwarde situaties weven dan als het ware een spinneweb, waarin wij blijven hangen. En zo wordt dan het conflict met het aardse magnetische veld een volkomen overwinning voor Herodes. Ons nieuwe begin, ons pasgeboren kind van de vernieuwing, wordt door Herodes uitgeroeid.

Er staat in de heilige verhalen, dat de ene wijze uit het oosten Herodes niet verder inlicht en dat Jozef vermaand wordt in de droom om te vluchten. U begrijpt dus dat hier het bewustzijn geattendeerd moet zijn op het komende, het naderende conflict. Inderdaad wordt iedere leerling gewaarschuwd, wanneer een conflict met het magnetische veld in aantocht is. Hem wordt dan niet aangeraden te vechten, doch te vluchten.

Wij hopen dat u deze waarschuwing begrijpen zult. Wanneer wij vechten, zullen wij verliezen, althans dan ontwikkelen zich zulke gevaren, dat een nederlaag voor de hand ligt. Doch wanneer wij vluchten naar Egypte, zullen wij gered zijn uit alle gevaren die uit deze magnetische bewogenheden voortvloeien. De tocht naar Egypte duidt hier op een neutraliteitstoestand.

Vlucht-naar-Egypte-door-Jozef-en-Maria-Rembrandt-van-Rijn

Zoals men in de natuurwetenschap instrumenten ongevoelig maakt voor magnetische invloed, door ze te omgeven met bijvoorbeeld een loden laag, zo kan de leerling door in sommige opzichten bij de nadering van het bedoelde gevaar, niet langer actief bezig te zijn en de uiterste voorzichtigheid te betrachten en een afwachtende houding aan te nemen, zich isoleren tegen de bedoelde invloeden.

Het gaat hier vooral om een volkomen rustig houden van het drievoudige bewustzijn, en vol van geloof te bewaren hetgeen het ontvangen heeft. Als het bewustzijn weet wat er gaande is, zich rustig houdt en in evenwicht, zich niet forceert of nerveus maakt, dan zal het aard-magnetische veld geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Het drievoudige bewustzijn moet zich voor het ontvangen goddelijke geschenk offeren met goud, wierook en mirre:

  • het goud van het gelovige open hart,
  • de wierook van de levend makende hoop,
  • en de mirre uit de louterende lijdenskelk van de liefde.

Bron: Het nieuwe teken van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri