De gewenste houding van moslims ten aanzien van het Kerstfeest en gelovigen van andere godsdiensten volgens de Koran en de islam

innerlijk kerstfeest is mogelijk binnen alle wereldreligiesJaarlijks vieren christenen het Kerstfeest om de geboorte van Jezus, die in de islam als een grote profeet wordt beschouwd, te herdenken.

Moslims in de westerse wereld vragen zich vaak af hoe ze zich tegenover dit feest moeten opstellen. De profeet Mohammed heeft zijn verjaardag nooit gevierd, en heeft nooit aangemoedigd om zijn geboorte te herdenken. Dat geldt ook voor Jezus.

Christenen zijn omstreeks de vijfde eeuw de fysieke geboorte van Jezus gaan herdenken omdat het daardoor gemakkelijker was om Keltische en Germaanse volken die het midwinterfeest vierden te kerstenen.

De profeet Mohammed had een positieve visie ten aanzien van christenen. Volgens de twee eerste islamitische historici, Ibn e Saad en Ibn Hisham, stond de profeet Mohammed een delegatie van 60 Byzantijnse christenen uit Nadjran toe om in zijn eigen moskee te Medina hun gebeden te verrichten. Hij antwoordde op hun verzoek “Doe uw dienst hier in de moskee. Het is een plaats, die gewijd is aan God.”

Volgens de islam verwacht Allah van gelovigen dat zij ver blijven van het bespotten van andere godsdiensten, ongeacht hoeveel zij misschien van aanhangers van andere religies verschillen. In de Koran, die  volgens de traditie is ontvangen van de engel Gabriël, zegt hij:

“En beschimp niet degenen, die zij buiten God aanroepen, zodat zij, de grenzen te buiten gaande, God uit onwetendheid niet zullen beschimpen.” (6:109)

En verder:

“En twist niet met de volgelingen van het Boek dan door hetgeen het beste is, behalve degenen van hun die onrechtvaardig handelen, en zeg: wij geloven in datgene wat tot ons is geopenbaard, en onze God en uw God is één, en aan Hem onderwerpen wij ons.” (29:46).

Het is voor iedereen sterk af te raden om het Kerstfeest aan te grijpen om verschillen tussen  godsdiensten te benadrukken. Veel beter is het om de schoonheden van de eigen religie en de daaruit voortvloeiende zijnstoestand te kunnen uitdragen. Dat doe je niet door anderen niet te kleineren of te beschimpen, maar door hen te bemoedigen.

Binnen de islam wordt het geloof in alle heilige boeken en profeten voorgeschreven. Niet-moslims zijn vaak verrast als ze ontdekken hoe vaak Maria en Jezus in de Koran worden vermeld!

In een wereld waar steeds meer conflicten voorkomen, is het de opdracht van moslims, en alle andere mensen in wie de ziel is ontwaakt, een bruggenbouwer en een vredestichter te zijn. De islam leert respect en tolerantie ten opzichte van iedereen. Elkaar bestrijden, of zelfs vermoorden in verband met verschillen in zienswijzen en idealen heeft volstrekt niets met de islam te maken.

Het innerlijke Kerstfeest, dat is het geboren worden van het goddelijke in de natuurlijke mens, kan door ieder mens worden gevierd, ongeacht zijn of haar religie of levensbeschouwing en ongeacht de tijd van het jaar. Zo’n innerlijk Kerstfeest kan een mens maar één keer vieren, en die ene keer is voldoende.

In hoeverre men deelneemt aan het uiterlijke Kerstfeest, dat steeds minder een relatie lijkt te hebben met de herdenking van de fysieke geboorte van Jezus, mag ieder mens natuurlijk zelf bepalen. Talloze mensen zijn tegenwoordig dusdanig ontwikkeld dat zij zich niet hoeven te laten leiden door uiterlijke wetten omdat zij de innerlijke stem vernemen die voortvloeit uit de innerlijke wet, die in hun hart geschreven staat.

Bron: ivisep (bewerkt en uitgebreid door de redactie)

wereldreligies in beeldSAMEN LEVEN

Als ik ‘God’ zeg, zeg jij ‘Allah’,
ik zeg ‘kerk’, jij ‘moskee’.
Ik eet ‘kerstkrans’, jij ‘baklava’,
jouw ‘imam’, mijn ‘dominee’.

Ik zeg ‘Jezus’, jij ‘Mohammed’,
ik lees ‘Bijbel’, jij ‘Koran’.
Mijn kind ‘Jan’ heet bij jou ‘Achmed’,
vasten noem jij ‘ramadan’.

‘Schriftlezing’ heet ‘rediteren’,
ik kook ‘westers’, jij ‘halal’.
‘Suikerfeest’ of kerstfeestsferen’,
jij ‘kebab’, ik ‘bitterbal’.

Laat verschillen ons niet scheiden,
maar zoek wat ons samen bindt.
Zoek de God die ons wil leiden,
die verschillen overwint.

Hans Cieremans

2 thoughts on “De gewenste houding van moslims ten aanzien van het Kerstfeest en gelovigen van andere godsdiensten volgens de Koran en de islam

  1. Max

    Sinds de komst van de Islam is de Islam in oorlog met de mensheid! Deze politieke religie/ideologie heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan, dan dood en verderf zaaien!

    1. André de Boer Bericht auteur

      Dat ben ik niet met je eens Max. Naar mijn idee was de koran en de islam die daaruit voortkwam een impuls om een deel van de mensheid verder te helpen in haar ontwikkelingen. Natuurlijk zijn er velen geweest die de essentie niet hebben begrepen. Dat kan overigens over alle goddelijke openbaringen en religies worden gezegd.

Reacties plaatsen niet mogelijk.