De auteurs van ‘Spirituele Kerst’ beantwoorden drie vragen

Drie vragen aan de auteurs van spirituele kerst.039

1. Waarom schreven jullie het boek Spirituele Kerst ?

Aanvankelijk was het helemaal niet onze bedoeling om een boek te schrijven. We wilden namens Pentagram boekwinkel in Haarlem een online-programma ontwikkelen waarin we de gnostieke wijsheid kunnen uitdragen. Dat programma wilden we aanbieden in de kerstperiode omdat mensen dan ontvankelijker zijn voor bezinning en spiritualiteit dan anders. Dan ligt het voor de hand om het christelijke kerstverhaal als uitgangspunt te nemen.

Al eeuwenlang wordt de geboorte van Jezus niet alleen gezien als een historische gebeurtenis, maar ook als een symbolische weergave van het begin van een spirituele weg die de mens kan gaan. Er zijn maar weinig hedendaagse boeken die geschreven zijn vanuit dat uitgangspunt. Mede daarom leggen wij op die visie de nadruk in het online-programma, dat wordt gehouden van 22 december t/m 6 januari.  Na 28 december wordt in het programma geen aandacht meer besteed aan het kerstverhaal, en op de laatste datum, 6 januari en ook wel Epifanie genoemd, staat de diepere betekenis van de doop in de rivier de Jordaan centraal.

In de teksten maken we duidelijk dat het verhaal over het leven van Jezus betrekking heeft op de mens die ervoor kiest om de weg terug naar zijn of haar geestelijke oorsprong te gaan. Dat komt tot uitdrukking in de titels van de beschouwingen. Daarin is steeds een directe verwijzing naar de lezer.

De deelnemers aan de eerste editie van het online-programma ‘Spirituele Kerst’ in 2014-2015 waren enthousiast over het programma en tientallen  gaven aan dat zij de teksten graag in boekvorm zouden willen ontvangen, want offline lezen in een boek ervaren zij als prettiger dan online lezen vanaf een scherm. Rozekruis Pers in Haarlem was bereid om het boek ‘Spirituele Kerst’ uit te geven en bracht het medio november 2015 op de markt.

2. Waarom kozen jullie in eerste instantie voor een online-programma ?

We wilden de drempel om aandacht te besteden aan de teksten zo laag mogelijk houden. De drempel om online je naam en e-mail op te geven voor dagelijkse e-mails in de kerstperiode is veel lager dan die om een boek te kopen. En voor de meeste mensen is het is gemakkelijker om gedurende zestien dagen een half uurtje naar gesproken teksten te luisteren dan een boek te lezen. Bovendien gaat er van het gesproken woord een andere krachtwerkzaamheid uit dan van het geschreven woord.

De uitvoering zagen we wel zitten, want we hebben aardig wat ervaring met teksten schrijven, online communiceren en de gnostieke wijsheid uitdragen via lezingen en cursussen. Ook konden we een beroep doen op andere vrijwilligers voor teksten inspreken, geluidbestanden bewerken, teksten corrigeren, en e-mails versturen en beantwoorden.

Een toenemend aantal mensen heeft behoefte om de kerstperiode van de 12 heilige dagen en nachten bewust te beleven, en zoekt daarvoor een bepaalde vorm van begeleiding. Het online-programma biedt een zodanige begeleiding dat er voldoende ruimte overblijft om allerlei andere dingen te doen in de kerstperiode. En via de links in de dagteksten is het mogelijk zich verder te verdiepen in bepaalde onderwerpen.

Deelnemers aan het online-programma wordt aangeraden om ’s avonds voor het slapen gaan een verhaal te lezen of te beluisteren en de daaropvolgende ochtend na het opstaan een beschouwing te lezen of te beluisteren die op dat verhaal is gebaseerd.

Via het online-programma ‘Spirituele Kerst’ verzamelen we e-mail adressen zodat we deelnemers vervolgtrajecten te kunnen aanbieden. Die hebben we ook ontwikkeld. Zo zijn de online-programma’s Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren in het voorjaar van 2015 met succes gehouden. De teksten daarvan staan in het boek ‘Spirituele Pasen en Pinksteren’ dat in maart 2016 zal verschijnen bij Rozekruis Pers.

Kerst, Pasen en Pinksteren komen ieder jaar weer terug. Daarom zijn we van plan om de komende jaren de online-programma’s te herhalen. Zo komen er ieder jaar nieuwe deelnemers bij. Mensen die al eerder hebben deelgenomen blijken het juist vaak prettig te vinden zich opnieuw met de teksten te verbinden omdat ze dan weer nieuwe dingen ontdekken. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om kennis opdoen, maar ook om het verkrijgen van een openheid voor innerlijke aanraking uit de Hoge.

3. Waarom kozen jullie het Aquarius Evangelie als basis ?

Als we ons zouden beperken tot het verhaal over de geboorte van Jezus, hadden we ook kunnen kiezen voor de geboorteverhalen die beschreven staan in het evangelie van Matthéüs en het evangelie van Lucas, want het kerstverhaal uit het Aquarius Evangelie lijkt veel op wat daarover in de Bijbel staat geschreven. We wilden echter de innerlijke leer van Jezus benadrukken, en die komt prachtig tot uitdrukking in het Aquarius Evangelie, dat de meeste mensen niet kennen.

In het Aquarius Evangelie, dat in 1908 in de Verenigde Staten is geschreven door Levi Dowling, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de reizen die Jezus maakte tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar, een periode waarover de Bijbelse evangeliën zwijgen. In historisch opzicht zijn die verhalen niet waar, maar in spirituele zin wel. We vinden het Aquarius Evangelie allebei al tientallen jaren een prachtig geschrift omdat daarin een groot innerlijk begrip en diepe universele liefde doorklinkt die door mensen van deze tijd tot uitdrukking kunnen worden gebracht.

2 thoughts on “De auteurs van ‘Spirituele Kerst’ beantwoorden drie vragen

    1. Team Spirituele Kerst Bericht auteur

      Maria, een heel team heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het boek ‘Spirituele Kerst’, maar in het boek zelf worden twee auteurs genoemd: Tanja Rozema en en André de Boer.

Reacties plaatsen niet mogelijk.