Adventskalender met het kerstverhaal over de geboorte van Jezus in 24 afbeeldingen, tekst uit Het evangelie van de heilige twaalven

De adventskalender die in dit blog-artikel aan bod komt bestaat uit 24 afbeeldingen over het kerstverhaal over de geboorte van Jezus. Wanneer deze 24 afbeeldingen op een andere manier worden gerangschikt, ontstaat een verrassend beeld. In de periode van advent, kan er vanaf 1 december iedere dag een afbeelding worden geplakt op een papier met een rooster van 6 x 4 vierkantjes. Hieronder worden de 24 afbeeldingen in chronologische volgorde getoond, met bijpassende teksten uit Het evangelie van de heilige twaalven.

Adventskalender.002In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd die uitgehuwelijkt was aan een man genaamd Jozef, een afstammeling van het geslacht van David.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 1

De naam van de maagd was Maria. Jozef was een verstandig en rechtvaardig mens en was bedreven in alle soorten hout- en steenbewerking.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 2

Maria was een zachte en schrandere vrouw; zij maakte voorhangen voor de tempel. Zij waren zuiver voor God en van hen beiden was Jezus-Maria, die de Christus wordt genoemd.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 3

De engel kwam tot haar en sprak: ‘Heil u, Maria, hogelijk begenadigde, want het moederschap van God is met u; gezegend bent u onder de vrouwen en gezegend zij de vrucht van uw schoot.’

Toen zij hem zag werd zij geroerd door wat hij zei en dacht na over wat deze groet zou kunnen betekenen. De engel zei haar: ‘Vrees niet Maria, want u bent door God uitverkoren en zie, u zult in uw schoot ontvangen en een kind ter wereld brengen, en het zal groot zijn en een zoon van de allerhoogste genoemd worden.

God zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal voor eeuwig over het huis van Jakob regeren, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn.’

Toen zei Maria tegen de engel: ‘Hoe kan dit zijn, aangezien ik geen man beken?’ De engel antwoordde: ‘De heilige geest zal over Jozef, uw echtgenoot, komen en de kracht van de allerhoogste zal u, Maria, overschaduwen; daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden de Christus genoemd worden, het kind van God. Zijn naam op aarde zal zijn Jezus-Maria, want hij zal de mensen van hun zonden bevrijden, hen die berouw hebben en zijn wet gehoorzamen.

Daarom zult u geen vlees eten of sterke drank drinken, want het kind zal van zijn moeders schoot af aan God gewijd zijn en vlees noch sterke drank zal het nemen, noch zal ooit een scheermes zijn hoofd aanraken.

Zie, uw nicht Elizabeth is op hoge leeftijd in verwachting geraakt van een zoon. Zij is nu in de zesde maand, zij die de onvruchtbare werd genoemd. Want voor God is niets onmogelijk.’ En Maria zei: ‘Zie, de dienstmaagd van de heer. Moge het met mij
gaan naar uw woord.’ En de engel verliet haar.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 4

Op dezelfde dag verscheen in een droom de engel Gabriël aan Jozef en zei tegen hem: ‘Heil u, Jozef, u bent hogelijk bevoorrecht, want het vaderschap Gods is met u. Gezegend bent u onder de mannen en gezegend is de vrucht van uw lendenen.’ Toen Jozef over deze woorden nadacht werd hij geroerd en de engel zei tegen hem: ‘Vrees niet Jozef, zoon van het huis van David, want u bent door God uitverkoren en zie, u zult een kind verwekken dat u Jezus-Maria noemen zult, die zijn volk zal redden uit hun zonden.’

Dit alles gebeurde opdat vervuld zou worden wat in de profeten geschreven stond: ‘Ziet, een jonkvrouw zal zwanger worden en zal een zoon baren en zij zal hem Immanuël noemen, wat betekent: God in ons.’ Toen Jozef ontwaakte uit zijn slaap deed hij wat de engel hem opgedragen had en ging in tot Maria, zijn bruid die met hem getrouwd was, en zij ontving de heer in haar schoot.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 5

En in die dagen stond Maria op en ging haastig naar het heuvelland, naar een stad in Judea, en ging binnen in het huis van Zacharias om Elizabeth te begroeten. En het geschiedde toen Elizabeth de begroeting van Maria hoorde dat het kind bewoog in haar schoot, en Elizabeth werd vervuld met de kracht van de geest en sprak met luide
stem: ‘Gezegend bent u onder de vrouwen en gezegend zij de vrucht van uw schoot.’

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 6

Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth, waarna zij naar haar huis terugkeerde.

Wat maakt dat de moeder van mijn heer tot mij komt? Want zie, zodra het geluid van uw begroeting in mijn oren klonk bewoog het kind heftig van vreugde. Gezegend is zij die geloofd heeft, want alles wat haar gezegd is door de heer, zal plaatsvinden.’

De geboorte van Jezus-Maria, de Christus, geschiedde als volgt: het gebeurde in die dagen dat keizer Augustus een bevel uitvaardigde dat de hele wereld belasting moest betalen. Het hele volk van Syrië maakte zich op om in zijn eigen stad ingeschreven te worden. En het was midden in de winter.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 7

Ook Jozef ging met Maria van de stad Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea, de stad van David, (omdat zij afstammelingen waren van het geslacht van David), om zich met Maria, zijn wettige echtgenote die zwanger was, te laten inschrijven.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 8

Zo was het toen zij daar waren dat de tijd kwam dat zij baren zou.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 9

Zij baarde haar eerstgeborene in een grot, wikkelde hem in doeken en legde hem, omdat er voor hen in de herberg geen plaats was, in een voerbak die in de grot stond.

En zie, de grot werd vervuld van veel lichten die straalden als de zon in volle pracht, twaalf aan elke kant.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 10

En in diezelfde grot bevonden zich een os, een paard, een ezel en een schaap. Onder de kribbe lag een poes met haar jongen en boven hun hoofden waren duiven.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 11

En ieder dier had een gezel van zijn soort; het mannetje was met het vrouwtje.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 12

Zo geschiedde het dus dat hij geboren werd te midden van de dieren die hij, door de mensen van hun onwetendheid en zelfzucht te verlossen, zou trachten te bevrijden uit hun lijden door het openbaar worden van de zonen en dochters van God.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 3
Er waren in hetzelfde gebied herders die in het veld vertoefden om ‘s nachts over hun kudde te waken.

Toen zij naderden, zie, een engel Gods daalde tot hen af en de heerlijkheid van de allerhoogste omringde hen en zij waren bevreesd.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 14

De engel sprak: ‘Vreest niet, ik breng u een blijde tijding, bestemd voor de gehele wereld, want in de stad van David is heden een heiland geboren, die is Christus, de heer. En dit
zal u tot een teken zijn: u zult het kind in doeken gewikkeld aantreffen en liggend in een voerbak.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 15

En plotseling waren de engelen omgeven door een menigte hemelse wezens die God loofden: ‘Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor allen die van goede wil zijn.’

En het geschiedde toen de engelen weer in de hemel opgenomen waren dat de herders tot elkaar zeiden: ‘Laat ons nu naar Bethlehem gaan om te zien of er gebeurd is wat onze God ons bekendgemaakt heeft.’

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 16

En zij kwamen daar haastig en troffen Maria en Jozef aan in de grot en zagen het kind in de voerbak. En toen zij dat gezien hadden vertelden zij de woorden rond die hun over dit kind gezegd waren.

En allen die dit hoorden verwonderden zich over hetgeen de herders hun gezegd hadden.

Maria echter sprak er niet over en bewaarde dit alles in haar hart. De herders keerden terug terwijl zij God loofden en prezen voor alles wat zij gehoord en gezien hadden. Toen het kind op de achtste dag besneden was werd het, zoals de engel gezegd had voordat het was verwekt, Jezus-Maria genoemd.

En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes voorbij waren, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan God op te dragen. (Zoals geschreven is in de wet van Mozes, zullen alle eerstgeborenen van het mannelijk geslacht heilig heten voor de heer.) En toen zij alles volgens de eisen van de wet verricht hadden keerden zij terug naar Galilea, naar hun eigen stad Nazareth.

Toen Jezus te Bethlehem in Judea geboren was, ten tijde dat Herodes koning was, kwamen enkele magiërs uit het oosten naar Jeruzalem die zich gezuiverd hadden, geen
vlees aten of sterke drank dronken, opdat zij de Christus mochten vinden die zij zochten.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 17

Zij zeiden: ‘Waar is de koning van de joden geboren? Want wij in het oosten hebben zijn ster gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden.’ Toen koning Herodes dit hoorde werd hij ongerust en geheel Jeruzalem met hem. En toen hij alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had geroepen vroeg hij hun waar de Christus geboren zou worden.

Zij zeiden tot hem: ‘In Bethlehem in Judea, want aldus is door de profeet geschreven: En Bethlehem, in het land van Judea, is niet de geringste onder de vorsten van Juda want er zal een heerser uit voortkomen die mijn volk Israël leiden zal.’

Toen riep Herodes de magiërs in het geheim bij zich en vroeg hun wanneer de ster precies verschenen was. En hij zond hen naar Bethlehem en zei: ‘Ga en zoek ijverig naar het kind en wanneer u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ik ook kan komen om het te aanbidden.’

Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij en zie, de ster die de magiërs van het oosten gezien hadden, tezamen met de engel van de ster, ging hen voor tot zij stil-
stonden boven de plaats waar het jonge kind was. En de ster straalde met zes stralen.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 18

Toen zij hun weg vervolgden met hun kamelen en ezels die beladen waren met geschenken en zij ijverig de hemel afspeurden om door de ster het kind te vinden, vergaten zij even hun vermoeide dieren. Deze hadden hun last in de hitte van de dag gedragen en waren dorstig en uitgeput, waarop de ster verborgen werd voor hun ogen. Tevergeefs staarden zij naar de hemel en keken elkaar bezorgd aan. Toen herinnerden zij zich hun kamelen en ezels, en haastten zich hun last af te nemen, zodat zij konden rusten.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 19

Nu was er bij Bethlehem een bron langs de weg. En toen zij afdaalden om water voor hun dieren te putten, verscheen de verloren ster weer, die zich in het stille water weerspiegelde. En toen zij deze zagen verheugden zij zich met grote blijdschap. Zij prezen God die, toen zij barmhartig voor hun dorstige dieren waren geweest, ook hun barmhartigheid had betoond.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 20

Toen zij het huis binnengegaan waren zagen zij het jonge kind met zijn moeder Maria, en zij knielden neer en aanbaden het.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 21

En toen zij hun schatten tevoorschijn hadden gehaald gaven zij het geschenken: goud, wierook en mirre.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 22

En nadat God hen in een droom had gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. En zij ontstaken een vuur, zoals hun gewoonte was, en aanbaden God in de vlam.

En toen zij vertrokken waren verscheen een engel Gods aan Jozef in een droom, die zei: ‘Sta op, neem het jonge kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. Blijf daar totdat ik u waarschuw, want Herodes zal het kind trachten te doden.’

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 23

Hij stond ’s nachts op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Egypte en zij bleven daar ongeveer zeven jaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat God via de profeet gesproken had: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 24

Deze 24 afbeeldingen vormen tezamen een bijzonder beeld.

adventskalender spirituele kerst mozaiek met 24 afbeeldingen over de geboorte van jezus 0

De tekst komt uit Het evangelie van de heilige twaalven.